Préstamos JEREMIE IGAPE


ENTIDADE OFERTANTE IGAPE

CONV E BR
RESOLUCIÓN 3/06/2014 (DOG 9/06/2014); Modif RES 27/04/2015 (DOG 4/05/2015); Modif RES 10/09/2015 (DOG 17/09/2015); Ampr crédito RES 15/12/2015 (DOG 18/12/2015); Ampr crédito RES 26/02/2016 (DOG 2/03/2016); Modif RES 6/05/2016 (DOG 18/05/2016)

OBXECTO

Axudar a proxectos empresariais de investimento para a:

-Creación dun novo establecemento;
-Ampliación dun establecemento existente;
-Diversificación da produción dun establecemento en novos produtos adicionais;
-Cambio esencial no proceso xeral de produción dun establecemento existente.

BENEFICIARIOS
Sociedades mercantís con tamaño de PEMEs ou micro, persoas físicas e sociedades civís ou comunidades de bens, que acheguen para o proxecto de investimento unha contribución financeira exenta de calquera tipo de apoio público de polo menos un 25% e con actividadesNON INCLUIDAS nos sectores de CNAE-2009 números 01, 02, 03, 05, 06, 07, 41, 42, 43, 49.41, 77, 84, 85, 91.03, 91.04, 94, 97, 98, 99.

CONCEPTOS
ACTIVOS FIXOS MATERIAIS: terreos, obra civil, adquisición de inmobles, bens de equipamento, mobiliario;

ACTIVOS INTANXIBLES: aplicacións informáticas e adquisición de propiedade intelectual e industrial, incluíndo licenzas de fabricación e patentes, gastos de I+D e outros activos intanxibles ligados a proxectos de innovación tecnolóxica.

INVESTIMENTO
mín 70.000€

PRESTAMO
Importe: 70%xINVESTIMENTO con mín 49.000€ e MÁX 1.820.000€;

Tipo xuro: Euribor a 12 meses do mes anterior á concesión máis 0,1pto para os tramos con AVAL bancario ou de SGR. En caso contrario, o diferencial será:

+0,1pto para o tramo ata 840k;

+0,2pto para o tramo de 840k a 1.400k;

+0,5pto para o tramo de 1.400k a 1.820k.

Prazo amortización: de 2 a 11 anos;

Carencia: 1 ano;

Método amortización: cotas trimestrais;

Disposición de fondos: MÁX 4.

PRAZOS EXECUCIÓN (XUSTIFICACIÓN)
Solicitude – 4 meses despois da última disposición.

PRAZO SOLICITUDE
FORMALIZACIÓN DO PRÉSTAMO: 30/06/2016
DISPOSICIÓN DE FONDOS: 15/07/2016

GARANTÍAS
Segundo as características de cada operación.

CONCORRENCIA COMPETITIVA
Non

COMPATIBILIDADE OUTRAS AXUDAS
Reximen mínimis

Recommended Posts
Contacto

Envíanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo.

Not readable? Change text.