Unidades mixtas de investigación 2016

Nueva convocatoria de las ayudas para la creación o consolidación de UNIDADES MIXTAS DE INVESTIGACIÓN (OI+empresa) convocadas por la GAIN.

En esta ayuda sólo recibe subvención el Organismo de Investigación de la UMI, la aportación de la Empresa a la UMI es únicamente para alcanzar el presupuesto mínimo requerido.

Este programa está destinado a la puesta en marcha o consolidación de UMIs destinadas al desarrollo de actividades de I+D, con un presupuesto mínimo de 2.000.000 de euros, a ejecutar durante las anualidades 2016 a 2019 (antes 31/10/2019).

La ayuda está formada por una subvención del 30% sobre presupuesto de la UMI, con un máximo de ayuda de 1.500.000e.

El plazo de solicitud de las mismas finaliza el próximo 22 de agosto.

Adjuntamos resumen de la convocatoria:

AXUDAS PARA UNIDADES MIXTAS DE INVESTIGACIÓN
IN853A

ENTIDADE OFERTANTE
Axencia Galega de Innovación

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA
RESOLUCIÓN do 17 de Xullo de 2016 (DOG 21 de Xullo de 2016, páx. 31.754)

OBXECTO
–Configurar grupos mixtos de traballo entre organismos de investigación e empresas que se convertan en catalizadores do desenvolvemento de liñas de I+D.
–Desenvolver proxectos de alto impacto intensivos en coñecemento.
–Posta en valor dos grupos de investigación.
–Aproximar os organismos de investigación á empresa.
–Atraer a Galicia liñas de I+D.
–Incentivar a transferencia de resultados da I+D ao mercado.

BENEFICIARIOS
ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN que teñan constituída ou vaian a constituír unha Unidade Mixta de Investigacióncunha EMPRESA (ou 2 empresas cando exista complementariedade e participación equilibrada).

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Aliñadas cos RETOS ESTRATÉXICOS e PRIORIDADES da RIS3 GALICIA (ver tamén ANEXO I da RESOLUCIÓN).

APORTACIÓNS Á UMI E CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN:

-PERSOAL PROPIO (dedicación mín 50%): investigadores, técnicos e demais persoal auxiliar (non administrativo). Excluído persoal cuberto polas dotacións previstas na Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou nas leis de orzamentos da CC.AA.;

-PERSOAL NOVA CONTRATACIÓN (100%);
-Amortización de EQUIPAMENTO TECNICO E MATERIAL INSTRUMENTAL de nova adquisición: adquisición equipos novos e a súa instalación, licenzas e renovacións de licenzas de software específico;
-SERVIZOS TECNOLÓXICOS EXTERNOS como análises e ensaios de laboratorio, enxeñaría para a montaxe e operación, estudos e actividades complementarias, consultorías, asistencias técnicas e servizos equivalentes;
-MATERIAIS, SUBMINISTRACIÓN E SIMILARES. Excluído material de oficina en consumibles informáticos;
-SUBCONTRATACIÓN CON OIs ou EMPRESAS (MÁX 50%);
-PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DOS RESULTADOS (MÁX 2%);
-VIAXES e ALOXAMENTOS (MÁX 5%);
-COSTES INDIRECTOS: 10%xPERSOAL.

A EMPRESA non recibe subvención, os seus conceptos só son válidos para acadar o orzamento mínimo da UMI.
EMPRESA:
+Achega monetaria: transferencia ao OI para que este destine aos seus CONCEPTOS.
+Achega medios propios:
-PERSOAL PROPIO DESPRAZADO A GALICIA (ded mín 25%);
-PERSOAL NOVA CONTRATACIÓN (ded mín 50%);
-RESTO CONCEPTOS: Idem OI.

DURACIÓN
3 anos (MÁX 31/10/2019).

ORZAMENTO MÍNIMO
2.000.000€ onde empresa aportará mín 1.000.000€ e mín 40% eOI mín 10%.

CONTÍA DA AXUDA
30% sobre ORZAMENTO TOTAL DA UMI cun MÁX 1.500.000€.

PRAZO REALIZACIÓN GASTOS E PAGOS
1o ano: SINATURA DO ACORDO DE CONSTITUCIÓN ou CONSOLIDACIÓN DA UMI – 31/10/2016.
Resto anos: 1/11/n-1 – 31/10/n.

PRAZO SOLICITUDE
22/AGOSTO/2016

ANTICIPO
50% anualidade tras Resolución de Concesión sen garantías.

CONCORRENCIA COMPETITIVA

COMPATIBILIDADE OUTRAS AXUDAS

Recommended Posts
Contacto

Envíanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo.

Not readable? Change text.