Ferramentas para innovar

Nesta páxina atoparás, ordenada alfabéticamente, unha relación de ferramentas coas que traballamos en Serviguide e que son citadas nas diferentes seccións da web.

Business Model Canvas

Somos expertos na utilización do lenzo de modelo de negocio ideado por Alexander Osterwalder para conceptualizar o modelo de negocio da empresa, proporcionando unha descrición sencilla e visual de como a organización crea, entrega e captura valor.

O lenzo permite visualizar as claves do modelo de negocio, polo que é unha ferramenta ideal para xestionar procesos de transformación da empresa que permiten atopar novos mercados nos que ser máis competitiva, desenvolver novos produtos ou servizos cun valor diferencial respecto aos da competencia ou entender que cambios son necesarios na súa estrutura para poder aproveitar novas oportunidades.

Creative Problem Solving

Estamos convencidos de que a xeración de ideas, base de calquera innovación e de calquera transformación, debe partir dunha correcta identificación do problema a solucionar.

Levamos anos implementando o método CPS creado por Alex Osborn e Sidney Parnes para solucionar problemas de maneira creativa. O método baséase nunha correcta identificación de retos, a recopilación da información, a formulación de problemas e a xeración de ideas e solucións e o establecemento de plans de acción.

Cadro de mando integral

Trátase sistema de xestión que concibe la estratexia empresarial como un elemento consistente e transparente. A súa implantación permite comunicar a estratexia a través da organización e coordinar os obxectivos das diferentes áreas ou departamentos.

O CMI mostra desde diferentes puntos de vista os obxectivos marcados na empresa, relacionándoos con indicadores que permiten medir dun modo sistemático o grao de cumprimento dos mesmos. Resulta un modo eficaz de otorgar intelixencia ao proceso de toma de decisións.

Customer journey map

O customer journey map, é unha ferramenta asociada ao Design Thinking que permite plasmar nun mapa, cada unha das etapas, interaccións, canles e elementos polos que atravesa o noso cliente desde un punto a outro do noso servizo.

Supón plasmar nunha contorna visual a relación entre as persoas clientes, a liña de tempo que marca a relación empresa-cliente, as emocións derivadas da súa experiencia e os puntos de contacto e interaccións que teñen lugar.

É posible realizar diferentes mapas de experiencia do cliente, realizar zoom en certas partes do proceso e así, coñecer mellor como está a vivir o cliente a experiencia connosco.

Design Thinking

Os métodos da consultoría máis tradicional necesitan de novas técnicas e enfoques para abordar os problemas, solucións e innovacións. Pensar desde un enfoque de “deseño” supón un dos mellores modos de afrontar a creación de novos produtos ou servizos desde unha perspectiva de diferenciación e adaptación ás necesidades do cliente.

A resolución de problemas a partir deste método supón pensar dun modo similar ao dun deseñador, que tratará de sintetizar e destilar as claves dunha idea para obter a solución final. Este modo de pensar é moi útil para abordar a complexidade do mundo actual e converte o deseño nunha competencia asociada ao liderado e a iniciativa.

O Design thinking está directamente ligado a un dos principios que sempre guiaron a Serviguide: “Learning by doing”. Permite simultanear a aprendizaxe coa creación e axuda a reducir nos riscos que a miúdo van ligados ao desenvolvemento de novos proxectos.

Enterprise landscape

Ferramenta propia que permite mostrar de forma gráfica a posición da empresa con respecto a catro vectores: tecnoloxía, mercado (clientes e provedores), contorna socioeconómica e competencia.

Supón unha ferramenta moi eficaz para elaborar un diagnóstico da intelixencia competitiva da empresa, podendo formar parte dun proceso de monitorizacion continua da contorna dentro os procesos de sistematización da vixilancia tecnolóxica implementados por Serviguide.

Focus Group

Trátase dunha reunión de entre 6 e 12 persoas que poidan responder a diferentes perfís de cliente ou consumidor coa presenza dun moderador, investigador ou analista que se encarga de facer preguntas e dirixir a discusión. As preguntas son respondidas pola interacción do grupo nunha dinámica en que os participantes séntense cómodos e libres de falar e comentar as súas opinións.

Lego serious play

Lego Serious Play é unha metodoloxía de comunicación, traballo en equipo e resolución de problemas deseñada para acabar coas limitacións que o ambiente de traballo pode impoñer e facer que as persoas exploten a súa parte creativa expresando as súas ideas dunha maneira lúdica e nunha contorna distendida.

Usando pezas de Lego, elixidas minuciosamente, os participantes terán que dar resposta ás preguntas que o noso formador irá formulando a través da construción de modelos tridimensionais que logo servirán como intercambio de ideas dentro do grupo. Os exercicios individuais altérnanse con outros grupais, esixindo en todo momento a implicación de todos, segundo as habilidades que se queiran desenvolver en cada momento.

Serviguide implementa este tipo de obradoiros como un elemento complementario á formación no proceso de transformación co obxectivo de diminuír os niveis de ansiedade, o que repercute nunha mellora da creatividade, da calidade da toma de decisións e do clima laboral.

Mapa de empatía

O mapa de empatía é unha ferramenta que nos obriga a poñernos no lugar da nosa clientela co obxectivo de identificar as características que nos permitirán realizar un mellor axuste entre os nosos produtos ou servizos e as súas necesidades ou intereses.

A ferramenta céntrase en analizar diferentes aspectos desde a perspectiva do cliente: Que ve, que di e fai, que oe, que pensa e sente. A partir destes aspectos, será máis sinxelo comprender cales son os esforzos que realiza e cales son os beneficios que espera obter con respecto á nosa oferta de produtos ou servizos.

Método Lombard

O método Lombard é un proceso de aprendizaxe radical baseada nos principios do emprendemento e a innovación disruptiva utilizado por Serviguide para axudar a xerar as actitudes que levan a innovar: pensamento diverxente e converxente, asunción do erro como parte do proceso de ideación, predisposición á comunicación, etc.

A certificación para a facilitación desta metodoloxía creada por Imagine Creativity Center e difundida en España pola súa partner Actitude Creativa, permite a Serviguide desenvolver programas para potenciar a creatividade e a innovación a partir das 4 fases do método:

– Reformulación do problema
– Xeración de ideas.
– Desenvolvemento do prototipo.
– Comunicación.

Metodología Lean

A metodoloxía Lean resulta dunha concepción da mellora continua nos procesos dunha empresa de forma que se consiga o seu obxectivo final “facer máis con menos”.

Próxima á filosofía Kaizen que promove a mellora continua desde a involucración de todos os empregados, a metodoloxía Lean permite diferenciar os procesos que xeran valor daqueles que supoñen un malgasto de recursos. O obxectivo é a mellora rápida e constante do sistema produtivo suprimindo os despilfarros que xeran un incremento nos custos e, deste xeito, conseguir aumentar a eficacia.

Serviguide presta ás empresas a axuda necesaria na implantación desta metodoloxía como proxecto estratéxico de mellora utilizando as ferramentas adecuadas e a supervisión de expertos que guían e apoian o proceso.

Metodología 5S

Creada nas instalacións fabrís de Toyota nos anos 60, a metodoloxía 5S agrupa unha serie de actividades que se desenvolven co obxectivo de crear condicións de traballo que permitan a execución de labores de forma organizada, ordenada e limpa.

Para iso refórzanse os bos hábitos de comportamento e interacción social, creando unha contorna de traballo eficiente e produtivo.

Cada unha das cinco “S” correspóndese coa primeira letra do do nome de cada unha das súas etapas en xaponés: Seiri (clasificación ou organización), Seiton (orde), Seiso (limpeza), Seiketsu (estandarización) e Shitsuke (disciplina).

Mindfulness

A transformación empresarial esixe adaptarse a novos valores e formas de traballar. Require, non só de novas capacidades senón dun cambio profundo de actitude. O fomento dunha cultura marcada pola iniciativa dos empregados pode derivar en dificultades que non se resolverán limitándonos a impartir cursos de formación.

O concepto de “mindfulness” fai referencia a unha profunda toma de conciencia do momento presente. Os obradoiros de meditación na empresa permiten que os empregados desenvolvan as súas habilidades de liderado e contribúan a alcanzar os obxectivos de negocio a partir da adopción dunha mentalidade máis áxil, flexible e resiliente.

Mistery Shopper

Simular o comportamento dun cliente permite avaliar a calidade do servizo na venda ou servizo do produto, a formación dos vendedores ou a actitude dos intermediarios cara aos produtos da empresa e da competencia.
A información resultante da simulación dunha queixa, unha compra, solicitude dun orzamento, etc. dá lugar a unha análise cualitativa con diferentes variables xa definidas que permite obter información precisa e mellorar co obxectivo da excelencia no cliente.

Plataforma de ideación

Contamos con ferramentas específicas que nos sitúan á vangarda da implantación de procesos de ideación, que permiten captar as mellores ideas procedentes dun equipo de traballo (empregados, clientes, provedores, …), detectando as oportunidades de transformación desas ideas en novos procesos, produtos ou servizos e identificando as persoas máis comprometidas co futuro da túa organización.

Value Proposition Canvas

O segmento central do lenzo ideado por Alexander Osterwalder para visualizar as claves do modelo de negocio da empresa céntrase en identificar a súa proposta de valor. É dicir, os beneficios que un cliente pode esperar dos produtos ou servizos da empresa.

A identificación dun elemento tan estratéxico pode precisar da súa propia metodoloxía. O Value Proposition Canvas permite clarificar a proposta de valor a partir da conexión entre os produtos e servizos, as ganancias e dores que implican e o comportamento dos clientes con respecto a estes produtos e servizos.

Visual process mapping

Visual Process Mapping é unha ferramenta que permite correlacionar e interpretar os procesos clave da empresa nun formato visual que é máis fácil de entender, seguir e lembrar.

Pódese utilizar para cartografiar toda a organización, ou só un compoñente. Involucra aos empregados para pensar en base aos sistemas, procesos e a optimización de recursos facendo que poidan ver os procesos dun modo que non viran nin pensaran antes.

As persoas somos capaces de lembrar o 20% do que se nos di, pero a medida que máis sentidos utilízanse a retención e a comprensión aumentan significativamente.

UNE 166001

A norma UNE 166001 establece requisitos relativos á planificación, organización, execución e control de proxectos de I+D+i. Facilita a sistematización das actividades de investigación, desenvolvemento e innovación en forma de proxectos de I+D+i e axuda a definir, documentar e elaborar proxectos de I+D+i, mellorar a súa xestión, así como a comunicación ás partes interesadas.

UNE 166002

Os Sistemas de Xestión da I+D+i permiten a empresas e organismos, independentemente do seu tamaño ou do sector económico ao que pertenzan, mellorar de maneira sistemática as súas actividades de I+D+i, sen encorsetalas en regras fixas que coarten a imaxinación e intelixencia emocional dos investigadores, proporcionando directrices útiles para organizar e xestionar eficazmente este tipo de actividades.

A norma UNE 166002 contén requisitos e directrices prácticas para a formulación e o desenvolvemento de políticas de I+D+i, para o establecemento de obxectivos acordes coas actividades, produtos e servizos específicos de cada organización, para a identificación de tecnoloxías emerxentes ou novas tecnoloxías non aplicadas no seu sector, cuxa asimilación e posterior transferencia proporcionarán a base para xerar proxectos, potenciar os seus produtos, procesos ou servizos e mellorar a súa competitividade.

UNE 166006

Estrutura o proceso de escoita e observación da contorna para apoiar a toma de decisións a todos os niveis da organización. A norma UNE 166006 permite realizar de maneira sistemática a observación e procura de sinais de cambio e novidades enfocadas á captura de información, a selección e a análise, a difusión e comunicación para convertela en coñecemento que permita a toma de decisións, e o seguimento da explotación dos seus resultados.

A certificación da vixilancia Tecnolóxica facilita a relación entre os prestatarios da Vixilancia Tecnolóxica, sexan internos ou externos, e os seus clientes na organización, proporcionando unha terminoloxía común, identificando as relacións, posibles sinerxias e complementariedade entre esta actividade e outras, precisando os elementos constitutivos da súa oferta, axudando a entender e clarificar os roles e compromisos respectivos.

UNE 166008

A Norma UNE 166008 ten por obxectivo establecer os requisitos para a correcta realización da transferencia de activos intanxibles provenientes de actividades de I+D+i ou necesarios para desenvolvelas. A combinación de requisitos básicos con grandes doses de información sobre como levalos á práctica converte a este documento nunha valiosa ferramenta para o mercado tecnolóxico.

Contacto

Envíanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo.

Not readable? Change text.