PROTECCIÓN DE DATOS

A presente Política de Protección de Datos informa do tratamento de datos de carácter persoal que Serviguide, S. L. realiza en calidade de responsable do tratamento (en diante, Serviguide), cumprindo estritamente coas esixencias da normativa vixente en materia de protección de datos persoais.

Esta Política é permanentemente accesible a través da ligazón habilitada no sitio web denominado “Protección de datos”, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificación de finalidades ou outros aspectos relacionados co tratamento de datos de carácter persoal.

1. Identificación do responsable

 • Titular: Serviguide, S.L.
 • CIF: B15576689
 • Enderezo social: Calle Juan Flórez, 82 – local 6, 15005 A Coruña
 • Teléfono: 981.145.134
 • Enderezo electrónico: proteccion.datos@serviguide.com
 • Delegado de Protección de Datos (DPD): O Usuario pode contactar co DPD a través da dirección dpd@serviguide.com ou mediante escrito dirixido ao enderezo de Serviguide, remitindo en calquera caso á atención do “Delegado de Protección de Datos”.

2. Información e consentimento

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, o Usuario queda informado sobre a forma en que Serviguide solicita, trata e protexe os datos de carácter persoal que lle son facilitados a través do sitio web www.serviguide.com (en diante, o “sitio web”) e aqueloutros datos que poida proporcionar a Serviguide como cliente ante a prestación de servizos. En calquera caso, recolleranse os datos de forma leal e lícita, e unicamente trataranse aqueles datos que se consideren adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obteñen, sen utilizalos para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos foron recollidos.

O Usuario debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela para facilitar a súa comprensión, co obxectivo de informar e obter coa súa lectura o consentimento libre e voluntario do Usuario para o tratamento dos seus datos de carácter persoal por Serviguide.

3. Finalidades do tratamento

En función das solicitudes do Usuario, os datos persoaies obtidos serán tratados por Serviguide conforme as siguientes finalidades:

 • Para manter a relación contractual o precontractual con vostede para a prestación de servizos.
 • Para mantenerlle informado sobre as nosas actividades e as das empresas do grupo así como cualquera outra información relacionada con servizos que consideremos poidan resultar do seu interese.
 • Xestionar a subscrición á newsletter e posterior remisión da mesma no caso de dispor do seu consentimento explícito.
 • Para realizar enquisas sobre a calidade dos servizos que ofrecemos, así como para realizar accións de fidelización.
 • Xestionar as súas solicitudes de información, colaboración e outros temas expostos a través do formulario de contacto do sitio web.
 • Aqueles datos recollidos a través do formulario da plataforma de emprego de Serviguide, entrarán a formar parte da base de datos de candidatos/as para poder participar en procesos de selección.
 • Non se realizará a elaboración de perfís en base a decisións automatizadas.

Serviguide conservará vos datos proporcionados mentres se manteña a relación contractual que motivou o seu tratamento ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais, atender as responsabilidades que da mesma puidésense derivar e mentres o usuario non exercite o seu dereito de supresión ou oposición ao tratamento

4. Base lexitimadora do tratamento

A base xurídica para a licitude no tratamento de datos é o consentimento prestado no seu momento e na súa falta o interese lexítimo respecto das cuestións relacionadas cos envíos relacionados coas actividades de Serviguide. Por outra banda, para os supostos que o tratamento resulte derivado da solicitude dun servizo por parte do titular dos datos, a base lexitimadora do tratamento será o cumprimento da relación contractual ou precontractual. Asimesmo, o tratamento levado a cabo para a realización de enquisas e/ou avaliacións relativas á calidade dos servizos prestados e/ou envío de información das actividades e servizos de Serviguide realizarase en base ao interese lexítimo do responsable.

De calquera xeito, o titular pode opoñerse ao tratamento dos datos en calquera momento mediante o procedemento indicado na presente Política.

5. Destinatarios aos que se comunicarán os seus datos

Serviguide non comunica datos persoais a terceiros, salvo que a comunicación dos datos fose necesaria para a prestación do servizo. Por exemplo, se outorgou o seu consentimento para a recepción de newsletters, os seus datos serán facilitados a Mailchimp, e ubicados nos seus servidores a través da súa empresa The Rocket Science Group LLC, localizada en EEUU. Mailchimp está acollido ao acordo EU-US Privacy Shield, cuxa información está dispoñible aquí, aprobado polo Comité Europeo de Protección de Datos (ver política de privacidade de Mailchimp).

Ademais, Serviguide poderá comunicar os seus datos ao resto das empresas do Grupo HPS, unicamente para fins administrativos internos e/ou para as finalidades anteriormente indicadas. Pode acceder nesta web á identificación do resto de empresas que forman parte do Grupo.

Do mesmo xeito, Serviguide poderá comunicar datos de carácter persoal en cumprimento das súas obligacións legais a organismos oficiais e outras entidades cuxa cesión veña esixida polo cumprimento da lexislación vixente.

6. Exercicio de dereitos

O Usuario pode enviar un escrito a Serviguide, S. L., c/Juan Flórez, 82 – local 6, 15005 A Coruña, ou ben por medio dun correo electrónico á dirección proteccion.datos@serviguide.com, en ambos os casos achegando fotocopia do seu documento de identidade ou pasaporte en vigor, en calquera momento e de maneira gratuíta, para:

 • Revogar os consentimentos outorgados.
 • Obter confirmación acerca de se en Serviguide se están tratando datos persoais que atinguen ao Usuario ou non.
 • Acceder aos seus datos persoais.
 • Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
 • Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación e/ou oposición do tratamento dos datos, en cuxo caso só se conservarán e/ou tratarán devanditos datos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, ou por motivos lexítimos imperiosos.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos.

Asimesmo, infórmase ao usuario de que en calquera momento poderá interpoñer unha reclamación relativa á protección dos seus datos persoaies ante a Autoridade de control competente.

7. Procedencia e datos obxecto del tratamento

Os datos persoais que tratamos en Serviguide proceden directamente do Usuario ou de empresas do Grupo HPS.

Serviguide poderá tratar as seguintes categorías de datos, en función da relación establecida co Usuario:

 • Datos identificativos e de contacto.
 • Información comercial
 • Datos económicos e aqueles derivados da relación contractual.
 • Códigos ou claves de identificación do Usuario para acceso al portal de empleo.

Non se tratarán datos especialmente protexidos.

8. Responsabilidade do usuario

O Usuario:

 • Garante que é maior de idade, plenamente capaz e que los datos facilitados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. A estes efectos, o Usuario responde da veracidade de todos os datos que comunique e manterá convenientemente actualizada a información proporcionada, de tal xeito que responda á súa situación real.
 • Será responsable das informacións falsas ou inexactas que proporcione a través do sitio web e dos danos e prexuízos, directos ou indirectos, que iso cause a Serviguide ou a terceiros.

9. Deber de segredo relativo ao tratamento dos seus datos

En Serviguide consideramos que a confidencialidade da información é un elemento completamente necesario na prestación dos servizos. Por iso, as persoas que interveñen no tratamento da información dos clientes e por tanto tamén relativa aos datos relativos a persoas físicas, que acceden directamente ou indirectamente aos datos, observarán en todo momento o segredo respecto dos datos persoaies que coñecen no desenvolvemento da actividade.

Contacto

Envíanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo.

Not readable? Change text.